วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา


รหัสวิชา  3000–0203     ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                     3 หน่วยกิต  4 ชั่วโมง
                                                                   (Introduction to Information Technology)

จุดประสงค์รายวิชา
1.  เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
2.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4.   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบกกราฟิก เพื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5.  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบกราฟิคแบบต่าง ๆ เช่น     
     เครื่องหมาย สัญลักษณ์ แอนนิเมชั่น ภาพถ่าย ภาพวีดิทัศน์ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ และการสื่อสาร
6. มี คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจ และ ปฏิบัติได้จริง(Solid Knowledge&Practical) ในการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการจัดการสารสนเทศ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ  การออกแบบกราฟิคเพื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร    มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ   
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ รูปแบบข้อมูล อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสืบค้นและการจัดการข้อมูล
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยภาษา html
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิคเพื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   การออกแบบ กราฟิคแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น เครื่องหมาย สัญลักษณ์ แอนนิเมซั่น ภาพถ่าย  ภาพวีดิทัศน์ ฯลฯ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น